Dekret Biskupa Sosnowieckiego !!!

 

Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego dotyczącego niektórych aspektów duszpasterstwa w Diecezji Sosnowieckiej po 29 maja 2020 roku:

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczącym min. zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, dotychczasowe akty prawne biskupa sosnowieckiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele lub kaplicy (budynkach kultu):- Zostały niesione limity osób w budynkach kultu. Wynika to z zapisu § 15. ust. 8 Rozporządzenia: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

- Podczas sprawowania w kościele Mszy Świętej i innych nabożeństw, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem sprawującego kult religijny) oraz dezynfekcji powierzchni.

- Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę.

- Wszyscy uczestnicy liturgii sprawowanej w kościele lub kaplicy, za wyjątkiem „sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania” (por. § 18. ust. 3. p. 8 Rozporządzenia) mają obowiązek zakrywania twarzy. Wynika to z zapisu §18. ust. 1 Rozporządzenia: „Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa (…)”.

Sakrament pokuty i pojednania:

- Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św. W trakcie spowiedzi należy ściśle przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących w kościele (zasłonięte usta, dezynfekcja konfesjonału, jeśli możliwe spowiedź w osobnym pomieszczeniu itp.).

Sakrament bierzmowania i wizytacje kanoniczne:

- Z dniem 1 czerwca 2020 roku przywracamy udzielanie sakramentu bierzmowania oraz wizytacje kanoniczne.

- Obowiązuje tutaj nadal Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego dotyczące wytycznych sanitarno-liturgicznych odnośnie do udzielania sakramentu bierzmowania oraz przeprowadzania wizytacji kanonicznej z dnia 15 maja 2020 roku, z uwzględnieniem zaktualizowanych wskazań sanitarno – epidemiologicznych i rozporządzeń władz państwowych.

Pierwsza Komunia Święta:

W związku nowym Rozporządzeniem, księża proboszczowie w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych mogą wyznaczyć nowe daty uroczystości.

Zgromadzenia religijne poza kościołami (budynkami kultu):

- Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Należy jednak stosować się do obowiązujących zasad wynikających z Rozporządzenia, w tym normę, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób. Wynika to z zapisu zawartego w § 15. ust. 1 Rozporządzenia:  „Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób. 2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1”.

- Księża (kapłani odpowiedzialni za organizowanie zgromadzenia religijnego) zobowiązani są do poinformowania uczestników zgromadzenia o obowiązujących w czasie zgromadzenia zasadach: zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa. Wynika to z zapisu zawartego w § 15. ust. 5:

"Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 1 i 2 oraz o treści opinii, o której mowa w ust"

- Procesję Bożego Ciała organizujemy wokół kościoła z czterema ołtarzami i błogosławieństwami. Dlatego tam gdzie to jest możliwe budujemy tradycyjne cztery ołtarze.

- Roztropnym będzie, by w Boże Ciało procesja wokół kościoła organizowana była po każdej czy też po kilku mszach świętych.

- Tam gdzie nie jest możliwym zorganizować procesję wokół kościoła, albo istnieje realna obawa naruszenia prawa o uczestniczeniu 150 osób w zgromadzeniu poza budynkami kultu, można ją zorganizować wewnątrz świątyni

Duszpasterstwo grup:

- Przywracamy spotkania formacyjne grup i stowarzyszeń działających przy parafiach. W świetle § 15, ust. 8 Rozporządzenia: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

- Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.

- Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.

- Roztropności duszpasterzy zostawiamy kwestię odwiedzin chorych i osób starszych, kiedy one lub ich bliscy wyraźnie wyrażą takie życzenie.

- W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego Rozporządzenia, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego

Niniejsze Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. Należy je umieścić w gablotce i na stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

 

 

 

 

 

 

 

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Sosnowiec, 25 marca 2020r.

L.dz. 267/2020

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu  Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br.  udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.
 

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.więcej

Msza Św. o godz. 17.00

Od 20 kwietnia br. w zwykłe dni tygodnia sprawowane są trzy Msze Święte, o godz.: 700, 1700 i 1800. Intencje o godz. 1700 są jeszcze wolne – można je zamawiać w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie.

 

Kancelaria Parafialna

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku będzie czynna kancelaria parafialna od godz. 1830 - 1900 oraz w sobotę od godz. 800 – 830. Ze względu na niewielką powierzchnię naszej kancelarii może wejść do niej tylko jedna osoba. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku. Do kancelarii wchodzimy w maseczkach i przed wejściem dezynfekujemy ręce płynem, znajdującym się na stoliku.

więcej

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

 

 

 

 

 

W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego.

 

Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

 

Chodzi o 9 dni przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego, ktora wypada w Niedzielę Przewodnią - w tym roku 19 kwietnia.

 

Wielkość Święta Miłosierdzia daje się zmierzyć wielkością obietnic, jakie Jezus związał z obchodem tej uroczystości. W dniu tym Zbawiciel chce być hojny bez granic i udzielić wiernym szczególnych łask. W objawieniu z późnej wiosny 1934 roku została zawarta następująca obietnica: Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Ta sama obietnica, odnosząca się do Święta Miłosierdzia, została powtórzona we wrześniu 1936 roku: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Wreszcie po raz trzeci szczególna obietnica związana z obchodem Święta Miłosierdzia została wyrażona w objawieniu z końca kwietnia 1937 roku: Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii św. w Święto miłosierdzia mojego.

 

Nowennę można odprawić według wzoru jaki znajduje się na stronie:

www.ocalenie.info.

więcej

Ocalenie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Przyjaciele Jezusa i Maryi!

Jesteśmy filmowcami, organizatorami wielu rekolekcji oraz inicjatyw ewangelizacyjnych, tworzyliśmy też ogólnopolskie wydarzenia modlitewne: „Wielka Pokutę”, „Różaniec do Granic” i „Polskę pod Krzyżem”.

Piszemy do Was, by zaprosić do udziału w kolejnym duchowym projekcie o nazwie OCALENIE.

Współcześnie, wielu ludzi zatraca się w grzechach ciężkich i traci szansę na życie wieczne z Bogiem, idąc prostą drogą do piekła, na wieczne potępienie.

 
W ostatnim czasie potężna zaraza opanowuje świat, doświadczamy przez to niepewności, i nierzadko lęku. Trzeba nam dzisiaj jeszcze bardziej niż dotychczas, zadawać sobie pytanie - Czy jestem gotowy na śmierć? Czy żyję tak, jakbym jutro miał się nie obudzić? To są pytania, które w ubiegłych wiekach ludzie wierzący zadawali sobie każdego dnia. A dzisiaj, jakie pytania sobie zadajemy? Co dalej? Co mam robić? Jak zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Czy coś nam grozi?

Nikt nie zna dnia, ani godziny, tylko Bóg, ale wiele znaków wskazuje, że wypełniają się czasy ostateczne. Jesteśmy teraz wezwani do nawrócenia (czyli zmiany życia) i do pokuty (czyli zadośćuczynienia, wyrzeczenia i przyjęcia cierpienia), żeby Bóg mógł nas prowadzić w czasach zamętu.


Ludzie żyjący w stanie łaski uświęcającej mogą otrzymać światło wskazujące kierunek, dlatego trzeba zawrócić z błędnej drogi i wołać: Panie zgrzeszyłem!

Zapraszamy Was do wspólnej podróży do Serca Jezusa i Maryi. Droga to niełatwa, ale pewna. Oddani Jezusowi przez Maryję możemy być spokojni, że nie zginiemy.

 
Nie lękajcie się, jam zwyciężył świat.
Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.
Mówi dzisiaj do nas Chrystus.

Weź udział w projekcie OCALENIE, ukryj siebie i swoją rodzinę pod płaszczem Maryi i w Sercu Jezusa. Przez głębokie nawrócenie, modlitwę i pokutę ratuj dusze.

Weź ze sobą do Arki, jak najwięcej osób. Przekaż dalej to zaproszenie.

Więcej informacji oraz ciągle aktualizowanych materiałów na stronie: www.ocalenie.info.

Niech Maryja Niepokalana nas prowadzi, a Dobry Bóg błogosławi!

Lech Dokowicz

Maciej Bodasiński
więcej

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

 

 

 

 

 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Witam wszystkich parafian.

 

 

Ponieważ 99 % z was nie może przyjść do Kościoła na Mszę Świętą, na Adorację, na Drogę Krzyżową........ Pragnę wam przekazać informację, że codziennie o godz. 21.15, z naszej zakonnej kaplicy będziemy was błogosławić Najświętszym Sakramentem.

 

Przypomnijcie sobie czytaną w poniedzialek w liturgii Mszy Świętej Ewangelię o uzdrowieniu syna urzędnika królewskiego: 

 

EWANGELIA  (J 4,43-54)
Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający.
Jezus rzekł do niego: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”.
Powiedział do Niego urzędnik królewski: „Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko”.
Rzekł do niego Jezus: „Idź, syn twój żyje”. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem.
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: „Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka”. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: „Syn twój żyje”. I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei
.

 

Żeby człowieka uleczyć, podnieśc na duchu, ochronić, słowem: udzielić wszlekich łask, dla Pana Jezusa nie mają znaczenia odlegóści - swoją łaską dotrze wszędzie tam, gdzie człowiek Go pragnie i otwiera przed Nim swoje serce.

A zatem, w tym czasie kiedy nie możecie przyjść do Kościoła, Pan Jezus ze swoim błogosławieństwem przyjdzie do was - o godz. 21.15 otwórzcie swoje serca. Błogosłąwieństwo Najświętszym Sakramentem rozejdzie się na całą parafię.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Stanisław Kozik

więcej

HOMILIE

 

 

 

 

Homilia na Wigilię Paschalną.

Jest taki film wyprodukowany jeszcze w ZSRR choć nakręcił go gruziński reżyser – pod tytułem: Pokuta. Bardzo znamienne jest jego zakończenie. Do miasteczka, po długich latach nieobecności, powraca starsza kobieta. Idąc ulicą zatrzymuje się i pyta młodszą od siebie kobietę: Czy ta ulica prowadzi do Cerkwi Najświętszej Maryi Panny? Na co ta odpowiada: Nie! Nie prowadzi, bo nie ma już Cerkwi. Starsza kobieta, słysząc taką odpowiedź, zatrzymuje się jakby w swoim wnętrzu i po chwili niby do młodszej kobiety, niby do siebie, mówi: No więc po co komu droga, która nie prowadzi do Świątyni? A powiedziawszy to odchodzi z jakimś widocznym zawodem i smutkiem.

Po co komu droga, która nie prowadzi do świątyni? Bardzo ważne pytanie, które prowokuje do zastanowienia się nad swoimi życiowymi drogami: przez jakie miejsca przebiegają i dokąd zmierzają? Wydaje się jednak, że autor filmu tym pytaniem zostawia nam ważną puentę: że wszystkie drogi człowieka powinny przebiegać przez Świątynię – tylko wtedy są owocne i mają nadprzyrodzoną wartość. I nie chodzi o jakąkolwiek świątynię – ale o Świątynię Najświętszej Maryi Panny - jako swoistą Bramę, przez którą powinni przechodzić ludzie idący do nieba. A skoro jest to Świątynia Najświętszej Maryi Panny – to jest to Świątynia Boga, który się objawił – Boga Trójjendynego - Maryja zawsze do prawdziwego Boga prowadzi.......... CD pod zakładką Homilie... 

 

 

Homilia na Liturgię Męki Pańskiej - Wielki Piątek 2020r.

Drodzy bracia i siostry. W wielki piątek, podczas Liturgii Męki Pańskiej, zawsze czytamy Ewangelię według Św. Jana. Ewangelia ta poddaje nam wiele szczegółów z męki Pana Jezusa, których nie opisują Ewangelie Synoptyczne: Mateusza, Marka i Łukasza.

Od Św. Jana dowiadujemy się, że kiedy Judasz wraz z oddziałem żołnierzy, przyszedł do Ogrodu Oliwnego Pan Jezus wyszedł im naprzeciw jakby był Gospodarzem tego miejsca i chciał przywitać gości. I faktycznie Pan Jezus jest Gospodarzem, który ani na chwilę nie utracił władzy. Świadczy o tym fakt, że kiedy objawia Swoje imię – Imię Odwiecznego Boga – Ja Jestem – wszyscy żołnierze, nawet Judasz, cofają się i upadają na ziemię. Jest to zdumiewający moment. Zanim oprawcy rzucą się na Jezusa, zwiążą Go i poprowadzą na ukrzyżowanie – wpierw muszą oddać Mu pokłon............ CD pod zakładką Homilie.

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu

Drodzy bracia i siostry.

Jakież musiało być zdumienie i Marii, i Marty i Apostołów i tych Żydów, którzy byli świadkami wskrzeszenia Łazarza. To już nie było przywrócenie wzroku, czy uwolnienie od trądu, czy postawienie paralityka na własne nogi. To było wydarcie człowieka ze szponów śmierci – tego czego każdy człowiek boi się najbardziej.

Któż może posiadać taką moc? Tylko Bóg. Nikt inny. Pan Jezus wskrzesił Łazarza, abyśmy nie mieli wątpliwości, że jest Bogiem. A dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bóg jest ponad śmiercią – i każdy, kto należy do Boga zwycięża śmierć.

Warto jednak zwrócić uwagę, że ten cud wskrzeszenia Łazarza ze śmierci do życia Pan Jezus uczynił tuż przed swoją okrutną i bolesną męką i śmiercią........................... CD pod zakładką HOMILE

 

 

 

 

Zwiastowanie 2020

Kochani Parafianie.

Nie możemy się spotkać na liturgii Mszy Świętej w dniu tak pięknej uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Pozwólcie zatem, że skieruję do was słowa pociechy w tym bardzo trudnym czasie.

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny jest uroczystością pełną nadziei dla świata. Nawiązuje ona do obietnicy, którą Pan Bóg dał Adamowi i Ewie zaraz po grzechu pierworodnym.

Grzech pierworodny zmienił świat – do dzisiaj cierpimy tego konsekwencje................... CD pod zakladką homile.

więcej

SPOWIEDŹ PODCZAS EPIDEMII

 

 

 

 

Spowiedź w Kaplicy Bocznej

 

W związku z wprowadzeniem w Polsce Stanu Epidemii, zgodnie z zaleceniami Księdza Biskupa Ordynariusza, zmianie ulega przystępowanie do Sakramentalnej Spowiedzi. Miejscem Spowiedzi w naszym kościele parafialnym jest Kaplica Boczna. Wchodząc do kaplicy zajmujemy miejsce wyznaczone dla penitenta – tak, aby zachować odpowiednią odległość. Spowiadamy się siedząc lub stojąc. Przed otrzymaniem rozgrzeszenia należy uklęknąć. Nie całujemy stuły. Jeżeli ktoś ma kaszel lub katar, przed wejściem do kaplicy, powinien założyć maskę ochronną.

 

„Spowiedź na dzwonek”. Równocześnie informujemy, że od poniedziałku 23 marca do Świąt włącznie, będzie możliwość spowiedzi dla parafian na tzw. „dzwonek”. Codziennie od godz. 1000 - 1200  oraz od 1600 - 1800 na parafii będzie czekał dyżurujący kapłan. Można przyjść, zadzwonić do drzwi i poprosić o spowiedź. W tym też czasie otwarty będzie kościół.

 

W kościele podczas modlitwy indywidualnej  należy zajmować miejsca oznaczone zielono – żółta taśmą. W kościele na modlitwie indywidualnej jednorazowo może przebywać maksymalnie 5 osób.

 

Kiedy kościoł jest zamknięty, w Przedsionku jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 2 osoby - zachwując między sobą odległość nie mniejszą niż 2 metry.   

 

Na spowiedź można się także umówić telefonicznie: 32 761 50 80

 

Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie ducha prawego (Ps 51)

 

Sakrament Pokuty i Pojednania to jedna z największych łask jakie płyną z Krzyża Pana Jezusa. W dzień zmartwychwstania, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy ukazał się swoim uczniom, zaraz po pozdrowieniu, udzielił apostołom władzy odpuszczania grzechów: Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Bóg pragnie odpuszczać nam grzechy. Nie ma bowiem groźniejszego niebezpieczeństwa dla duszy jak nieodpuszczony grzech! 

 

 

 

 

więcej

Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpuście

 

 

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII,          20.03.2020 R.

 

 

 PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

 

Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

 

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

 

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

 

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

 

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

 

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

 

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

 

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

 

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

 

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

 

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza

 Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

    Regens

 

 

Nota dodatkowa:

 

O akcie żalu doskonałego, który ma moc zmazać grzechy nawet śmiertlene, jeżeli nie mamy możliwości spowiedzi sakramentalnej a znajdujemy się  w sytuacji zagrożenia życia.  

 

Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego (czyli nie mają możliwości sakramentalnej spowiedzi)  należy pamiętać, że przez żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

 

 

więcej

Msze Święte i Nabożeństwa On-Line w Telewizji, Radio i Internecie

Eucharystie i nabożeństwa - transmisje on-line
 

 

 

A. na stronie https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/ praktycznie przez całą dobę prowadzone są transmisje mszy świętych z polskich sanktuariów
 

B. Na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/ będą transmitowane codziennie Msze św. odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

C . w Radio eM
codzienna transmisja Mszy
– od poniedziałku do soboty o 18.00, w niedziele o 12.00;
- transmisja nabożeństwa „Drogi Krzyżowej” – piątek o 17.15;
- transmisja nabożeństwa „Gorzkich Żali” – niedziela o 17.15.

Ponadto zapraszamy na radiowe rekolekcyjne wielkopostne
– od poniedziałku do piątku (o godz. 10.50, 18.45, 22.50) oraz w niedziele o 17.00. Rekolekcje poprowadzą:

1) Ks. prof. Jerzy Szymik, „Prymat Boga. Rekolekcje z Benedyktem XVI”, od poniedziałku 16.03 do piątku 20.03
2) Ks. dr Jacek Plech, „Wielka tajemnica wiary”, od poniedziałku 23.03 do piątku 27.03.
3) Ks. Piotr Brząkalik „Powrót synów marnotrawnych”, od poniedziałku 30.03 do piątku 3.04.
4) Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, „By nie zniweczyć Chrystusowego krzyża”, niedziele o 17.00.

 

Codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy:
- Różaniec o 5.30 i 23.30; w niedziele o 6.30 i 22.30
- Anioł Pański o 12.00; - Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00;

 

Polecamy też nasze stałe audycje – rozważania do czytań mszalnych:
- Ewangelia z komentarzem „Słowa najważniejsze” (o godz. 5.50, 6.50, 12.10 i 23.10); codziennie Dobrą Nowinę komentują: ks. dr. Tomasz Jaklewicz, Paweł Lis, Magdalena Jóźwik, Andrzej Macura, Judyta Syrek, ks. prof. Jerzy Szymik, ks. Tomasz Koryciorz;
- Komentarz do czytań „Na początku było Słowo” (o godz. 6.20, 18.10, 23.20), czytania dnia w rozmowie z Grzegorzem Bociańskim komentują: ks. dr Tomasz Kusz oraz ks. dr Dawid Ledwoń.

 

D. Telewizja i radio
- telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TVP Polonia;
- radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM

więcej

Dekret Biskupa Sosnowieckiego !!!

Sosnowiec, 14 marca 2020r.

L.dz. 264/2020

 

 

 

 

DEKRET
po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:

 

Podczas każdej Mszy św., sprawowania innych sakramentów, sakramentaliów, a także nabożeństw może przebywać wewnątrz kościoła lub kaplicy jednorazowo maksymalnie do 50 osób.

 

Księdza Proboszcza/Administratora parafii czynię odpowiedzialnym za wprowadzenie mojego dekretu w życie.

 

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

 

+Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

         Ks. dr Mariusz Karaś

Kanclerz

więcej